Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of uitvoerende werkzaamheden van of door Hanneke Bergsma zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die in contact met Hanneke Bergsma treedt, teneinde (eventueel) een overeenkomst te sluiten.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen van Hanneke Bergsma zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Hanneke Bergsma een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Hanneke Bergsma het recht om de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst te herroepen.

2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Hanneke Bergsma is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed c.q. gehonoreerd.

ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN

Wijzigingen in overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 VERSLAGGEVING

Hanneke Bergsma kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met Opdrachtgever contactrapporten opmaken zoals debriefings en gespreksverslagen, welke ter akkoordbevinding aan Opdrachtgever zullen worden toegezonden. Wanneer Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

ARTIKEL 5 BEGROTING

5.1 Hanneke Bergsma maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.

5.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door Hanneke Bergsma gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten. De begroting kan tevens op projectbasis opgesteld worden.

5.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie of als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

5.4 De begroting kan door Hanneke Bergsma worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten die nadien zijn gewijzigd.

5.5 Hanneke Bergsma is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.

5.6 Opdrachtgever zal de begroting van Hanneke Bergsma binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Hanneke Bergsma retourneren. Begrotingen die niet of niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.

5.7 Indien op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden door Hanneke Bergsma worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Hanneke Bergsma gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting niet tot stand komt.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

6.1 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing:

6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel transport-, verblijfs-, reis- en portokosten.

6.3 In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Hanneke Bergsma het recht haar prijs- en of tariefsverhogingen en/of producten of diensten van derden aan Opdrachtgever door te berekenen, ook al vindt dit plaats als gevolg van een al bij aanbieding voorziene omstandigheid.

6.4 Hanneke Bergsma heeft het recht haar tarieven eens per jaar, doorgaans per 1 januari, te indexeren zonder dat Opdrachtgever daarmee het recht heeft de overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 7 UITVOERING EN LEVERING

7.1 Hanneke Bergsma neemt een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen. Inzake opdrachten tot advisering en/of levering van communicatiemiddelen, garandeert Hanneke Bergsma niet dat deze in het beoogde effect en/of resultaat opleveren.

7.2 Wanneer de briefing van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Hanneke Bergsma dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

7.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar het bureau is gevestigd of waar het elders nodig is indien de aard van de werkzaamheden daarom vraagt.

7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen en diensten vindt plaats door levering en wanneer volledige betaling en al hetgeen waartoe de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Het risico is vanaf levering bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8 TIJDSPLANNING

8.1 De door Hanneke Bergsma te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Hanneke Bergsma is geaccepteerd.

8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2, zal Hanneke Bergsma niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Hanneke Bergsma liggen.

ARTIKEL 9 RECLAMEREN

9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont, is Opdrachtgever verplicht onverwijld, doch tenminste binnen 3 werkdagen schriftelijk te reclameren.

9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is Opdrachtgever verplicht onverwijld als bedoeld onder 9.1. bij constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren. Ieder recht op reclame vervalt tenminste 1 maand na levering.

9.3 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 zijn geschied, behoeven niet meer door Hanneke Bergsma in behandeling te worden genomen.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING

Hanneke Bergsma is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval Opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Hanneke Bergsma, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 19.5.

ARTIKEL 11 MEERDERE OPDRACHTEN VOOR HETZELFDE PROJECT

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere organisaties of personen wenst te verstrekken, dient hij of zij Hanneke Bergsma hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de Opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een andere organisatie of persoon heeft verstrekt.

ARTIKEL 12 JUISTHEID VAN GEGEVENS

Hanneke Bergsma mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door Opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn en Hanneke Bergsma vrijwaren. Opdrachtgever staat ervoor in dat met de door hem geleverde materialen geen rechten van derden worden geschonden.

ARTIKEL 13 PRODUCT EN/OF DIENSTENBEGELEIDING

13.1 Hanneke Bergsma zal, wanneer daar opdracht toegegeven is, toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens Opdrachtgever aan grafische of andere (product en/of diensten) bedrijven te verstrekken opdrachten.

13.2 Hanneke Bergsma zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een product en/of dienstenbedrijf. Hanneke Bergsma kan Opdrachtgever vertegenwoordigen bij een product en/of dienstenbedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

13.3 Alvorens de definitieve toestemming tot product en/of diensten wordt verstrekt, zal Opdrachtgever de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk goedkeuren. De plaatsing van advertenties en het drukken van drukwerken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, nadat deze de proeven daarvoor heeft gezien en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien (wegens bijvoorbeeld tijdgebrek) de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer aan Opdrachtgever kunnen worden gezonden, geschiedt de correctie daarvan door Hanneke Bergsma. Hanneke Bergsma aanvaardt in dat geval echter geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.

13.4 Ook indien werkzaamheden van Hanneke Bergsma inzake product en/of dienstenbegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed.

ARTIKEL 14 (MEDIA)CONTRACTEN MET DERDEN

14.1 Alle (media)contracten met derden die worden afgesloten en/of voortvloeien uit de opdracht, vinden plaats op naam en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

14.2 De Opdrachtgever is verplicht, indien overeengekomen, de contracthoeveelheid tegen de overeengekomen prijs (tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden) geheel af te nemen via Hanneke Bergsma die het contract heeft afgesloten op last van Opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 15 AUTEURSRECHT ETC.

15.1 Hanneke Bergsma heeft en behoudt (dan wel namens derden) het (auteurs)recht op alle (voorlopige of definitieve) tekeningen, foto's, modellen, ontwerpen, filmmateriaal, films, litho's, teksten, dia's en/of enig ander goed waarop intellectueel eigendomsrecht rust en/of kan rusten.

15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en/of levering (onverminderd het gestelde sub 15.3) slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

15.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld sub 15.1 van Hanneke Bergsma rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Hanneke Bergsma verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal Hanneke Bergsma later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

15.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp en/of geleverd product van Hanneke Bergsma aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanneke Bergsma. Zij zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

ARTIKEL 16 NAAMSVERMELDING

16.1 Hanneke Bergsma is, tenzij dat schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

16.2 Indien Hanneke Bergsma dit wenst, zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van naam van Hanneke Bergsma en het jaar van eerste openbaarmaking c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

ARTIKEL 17 PROMOTIONEEL GEBRUIK

17.1 Hanneke Bergsma zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

17.2 Hanneke Bergsma is gerechtigd de naam van, en in algemene termen verwoord, de werkzaamheden bij Opdrachtgever op te nemen in haar communicatie en promotiemateriaal met respectering van het bepaalde in artikel 23.

ARTIKEL 18 BEËINDIGING OPDRACHT

18.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen en/of te beëindigen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:

a. alle door Hanneke Bergsma in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door Opdrachtgever terstond voldaan, en

b. Opdrachtgever zal Hanneke Bergsma terstond vergoeden de door Hanneke Bergsma in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid en/of in redelijkheid viel te verwachten.

18.2 Ingeval er sprake is van omstandigheden, waarop Hanneke Bergsma geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van Opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Hanneke Bergsma in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Hanneke Bergsma het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven sub 18.1.

18.3 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen, het bepaalde sub 18.1 geldt ook in een dergelijk geval.

ARTIKEL 19 BETALING

19.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

19.2 Zodra en zolang Opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd, tijdig zal hebben voldaan, is Opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een 'boeterente' verschuldigd bestaande uit de zakelijke wettelijke rente, te vermeerderen met een boete van 1% per maand.

19.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door Hanneke Bergsma ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan Hanneke Bergsma een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten ongeacht, indien de werkelijke kosten hoger zijn, zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere.

19.4 Betalingen dienen te geschieden op de door Hanneke Bergsma geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening c.q. girorekening.

19.5 Hanneke Bergsma is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van Opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie. Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

19.6 Hanneke Bergsma blijft eigenaar van alle ontwikkelde materialen en producten tot alle openstaande facturen door Opdrachtgever zijn betaald.

ARTIKEL 20 AFGIFTE MATERIAAL

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Hanneke Bergsma zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen van Hanneke Bergsma (zoals werktekeningen, artwork etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 21 INSCHAKELING VAN DERDEN

Indien het inschakelen van derden naar het oordeel van Hanneke Bergsma noodzakelijkerwijs gewenst is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Hanneke Bergsma gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en of diensten te geven.

ARTIKEL 22 AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE-BEPERKING

22.1 Opdrachtgever vrijwaart Hanneke Bergsma voor enige aansprakelijkheid jegens derden en/of Opdrachtgever voor gebrekkigheid van enig product en/of dienst, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp, gegevens en/of (onjuiste) inlichtingen verstrekt door Opdrachtgever en/of na uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever van het door Hanneke Bergsma voorgedragen ontwerp.

22.2 Hanneke Bergsma, haar medewerkers, of de door haar ingeschakelde derden zijn nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag van de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden en overeengekomen vergoeding c.q. commissie verbandhoudend met de voorafgaande 3 maanden van enige overeenkomst met Opdrachtgever.

22.3 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het door de Opdrachtgever gepubliceerde en/of het gebruik c.q. opvolgen van de door Hanneke Bergsma verstrekte adviezen. Hanneke Bergsma sluit enige aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit en Opdrachtgever vrijwaard haar daarvoor.

22.4 Hanneke Bergsma is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm die haar ter beschikking zijn gesteld.

22.5 Hanneke Bergsma is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, omzet, bedrijfsschade, immateriële en/of gevolgschade.

22.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart Hanneke Bergsma ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend na onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van product en/of diensten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.

22.7 Goederen transport is voor risico van Opdrachtgever; voor vertraging in het transport is Hanneke Bergsma niet aansprakelijk.

ARTIKEL 23 GEHEIMHOUDING

Hanneke Bergsma is verplicht alle informatie van Opdrachtgever die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 24 OVERDRACHT EN VERVANGING

24.1 De rechten en/of plichten uit deze overeenkomst kan door Opdrachtgever niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanneke Bergsma.

24.2 Hanneke Bergsma is gerechtigd om tijdens de looptijd van een overeenkomst in plaats van een door haar aangestelde uitvoerder van de opdracht, een vervangende uitvoerder van de opdracht aan te stellen.

ARTIKEL 25. PERSONEEL

25.1 Indien Hanneke Bergsma voor een Opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of heeft verricht zal de Opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van Hanneke Bergsma gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede voor een periode van tenminste anderhalf jaar daarna personeelsleden van Hanneke Bergsma in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van Hanneke Bergsma opdrachten verstrekken, dan wel een derde bewegen dergelijke personeelsleden in dienst te nemen c.q. opdrachten te verstrekken, tenzij anders schriftelijke toestemming aan Hanneke Bergsma is gevraagd.

25.2 Het vorenstaande verbod strekt zich mede uit over door Hanneke Bergsma met regelmaat ingeschakelde zelfstandig gevestigde experts.

25.3 Bij overtreding van een der vorige leden is de Opdrachtgever gehouden alle schade aan de zijde van Hanneke Bergsma te vergoeden, onverminderd diens recht van een verbodsactie te entameren.

ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT/COMPETENTIE

26.1 Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

26.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Hanneke Bergsma en Opdrachtgever zullen partijen in eerste instantie trachten op te lossen middels mediation, alvorens deze te onderwerpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hanneke Bergsma gevestigd is.

26.3 In de gevallen, waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing voor drukwerken de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en voor advertentieplaatsingen op de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel van Nederland.

26.4 Indien een van deze bepalingen, om welke reden dan ook, nietig en/of vernietigbaar is, behouden alle overige bepalingen hun geldigheid. Inzake het nietige beding, zullen partijen in alle redelijkheid een oplossing bewerkstelligen, in lijn met de feitelijke bedoelingen van het nietige beding en voor zover rechtens mogelijk.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.